Dennenkleefsteelmycena

Dennenkleefsteelmycena

Mycena epiterygioides